Privacy statement

Algemeen

In het kader van onze dienstverlening leggen wij een aantal gegevens vast. Dit is het geval wanneer je je opgeeft voor een training, een test/opdracht maakt, een bestelling plaatst, een offerte aanvraagt of contact met ons opneemt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor onze overige dienstverlening, interne bedrijfsvoering en om je van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Je gegevens geven of verkopen wij nooit aan derden.

Heb je vragen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Privacy Statement

Doel gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen naar [email protected] Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als wij je verzoek inwilligen, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen naar [email protected] Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als wij je verzoek inwilligen, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen naar [email protected] Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen naar [email protected] Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als wij je verzoek inwilligen, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via [email protected]

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet BV. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Zij zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Onze website maakt gebruik van Hostnet BV, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle e-mails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Hostnet BV. Zij gebruiken je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden. Je persoonsgegevens worden door Hostnet BV beveiligd opgeslagen.

Klikgedrag en IP-adres

Op onze website houden we algemene bezoekgegevens bij via Google Analytics en Google Tag Manager, zonder dat deze je identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook gebruiken wij deze gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseren wij onze dienstverlening.

Om dit te doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op je computer op te slaan.

Er zijn twee soorten cookies. Nuttige sessiecookies worden weer van je computer verwijderd, zodra je de webbrowser afsluit. Permanente functionele cookies blijven op de computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Functionele cookies verwijder je via de instellingen van je browser.

Wij gebruiken sessiecookies om het navigeren in onze website te vergemakkelijken. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website te analyseren en om daarmee de website te optimaliseren.

Embedded content

In blogartikelen maken wij wel eens gebruik van content die op andere sites wordt gehost en in het artikel wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s, etc. Deze websites maken gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen vind je in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Cookies weigeren

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Dat doe je door verder geen pagina’s op onze website te bezoeken.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Zaleco en andere websites

Op onze site tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor ons privacybeleid.